طرح توسعه شرکت طوفان تهویه بر مبنای حجم تولید و کیفیت آن برنامه ریزی شده:

در مورد حجم تولید هم اکنون تولید چیلر و هواساز و پکیج که تولید اصلی و متمرکز دارد بالغ بر50 دستگاه کوچک،50 دستگاه متوسط، و 30 دستگاه بزرگ می باشد که در توسعه اول این حجم 2 برابر خواهد شد.

در مورد کیفیت تولید طرح مشارکت یا بعضی شرکتهای ترکیه ای در دست بررسی و بعضاً اقدام می باشد که شامل محصولات خاص خواهد بود.

از نظر فیزیکی نیز شرکت با افزودن حجم سوله تولید و تأسیس سوله دوم در مکان دیگر اقدام به توسعه فیزیکی نیز خواهد نمود که افزودن حجم سوله موجود و تقریباً دو برابر شدن آن برنامه نزدیک ماست.

برنامه ریزی برای تهیه دستگاه های پیشرفته نیز جزء برنامه های شرکت می باشد همه این تصمیمات با یاری خدا انجام خواهد شد.

به امید روزی که بهترین باشیم.